Process box

... spracováva sa ...

Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity

Vážení zákazníci,

aby ste mohli využívať naše služby, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.


1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť E-RAN TZB, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 100985/Bso sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO:47 916 729, kontakt: www.eran-tzb.sk (ďalej len “prevádzkovateľ”).


2. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

 • Predaj a obchodná činnosť

  Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydanie dokladu, priradenie cenovej kategórie, riešenie odstúpenia od zmluvy a zverejnenie obchodných partnerov na našom webovom sídle.

 • Záručný a pozáručný servis

  Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácii, a to najmä na prijatie a zaevidovanie servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydanie dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, záručný a pozáručný servis.

 • Poskytovanie služieb E-RAN TZB, s.r.o.

  Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä zaevidovania vami vyplneného online formulára, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

 • Fakturácia a účtovníctvo

  Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.

 • Preprava

  Spracúvanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom vlastnej prepravy.

 • Marketing

  Spracúvanie vykonávame za účelom sprostredkovania vypracovania cenových ponúk, starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach alebo o montážnych partneroch a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.

3. Aké osobné údaje spracúvame pre jednotlivé účely?

Aké osobné údaje spracúvameabcdef
Meno, priezvisko a titulXXXXXX
Obchodné menoXXXXXX
Pracovná pozíciaX
Adresa podnikaniaXXXXXX
Adresa dodaniaXXXXXX
IČOXXXXXX
IČ DPHXXXX
DIČXXXX
Číslo bankového účtuXX
Údaje o platbáchX
e-mailové adresyXXXXXX
Telefónne číslaXXXXXX

4. Aké právne základy používame?

 • Zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov
 • Plnenie zmluvy napr. pre dodávku tovarov a služieb
 • Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach, poskytovať im technickú podporu a odborné školenia.
 • Súhlas pre zasielanie informácií, napr. pre potenciálnych záujemcov o produkty.

5. Ako nám môžete dať Súhlas?

Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 • Cez tlačený formulár
 • Cez e-mail.

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 • Cez tlačený formulár,
 • Kliknutím na odkaz „Odhlásiť“, ktorý sa nachádza v päte každého reklamného e-mailu,
 • Zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail info@eran-tzb.sk
 • Zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.

7. Komu vaše údaje poskytujeme?

Aby sme zaistili riadny chod našej spoločnosti a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vaším osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o poštových doručovateľov, dopravcov tovaru, montážnych a stavebných partnerov, t. j. spoločnosti vykonávajúce stavebné práce, bankové subjekty,audítorskú spoločnosť a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré poskytujú služby nám a s ktorými máme s cieľom chrániť vás uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EÚ).

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.
 • Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.
 • Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu 1 roku
 • Dokumenty vzťahujúce sa k servisným opravám a reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov.
 • Dokumenty týkajúce sa služieb E-RAN TZB, s.r.o. po dobu trvania zmlúv alebo 10 rokov.
 • Dokumenty vzťahujúce sa ku školeniam a vydaným certifikátom uchovávame po dobu 5 rokov.
 • Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.
 • Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas.

9. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu info@eran-tzb.sk.

10. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať. Podrobné znenie práv je uvedené v samostatnom dokumente „Poučenie o právach dotknutých osôb“, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa. Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na e-mailinfo@eran-tzb.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.


11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.


12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne vzdelávame zamestnancov ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené šifrovaním, pseudonymizáciou, obmedzením prístupu osôb, zabezpečením a monitorovaním priestorov, firewallom, prísnou doménovou politikou, heslom a antivírovým programom.


13. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Aktuálne znenie Zásad spracúvania osobných údajov je zverejnené na našom webovom sídle.


E-RAN TZB, s.r.o.